Všeobecné obchodné podmienky nájmu

 
Všeobecné obchodné podmienky a zmluvné podmienky pre prenájom obytného automobilu alebo obytného prívesu.

Prenajímateľ :

 • Sales & Services, s.r.o.
 • Cesta k vodojemu 1181/15, 01003 Žilina
 • IČO: 50201824, DIČ: 2120218716
 • IČ DPH: SK2120218716
 • Účet : TATRABANKA
 • IBAN : SK89 1100 0000 0029 4002 0596
 • www.sluzby-zilina.sk

      tel.: 0907 239 462 

 1. Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky pre prenájom obytného vozidla (ďalej len VOP) spolu s cenníkom za prenájom tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o prenájme obytného vozidla. Zmluva bude podpísaná pri preberaní obytného vozidla.
 2. Doba nájmu obytného automobilu je minimálne 4 respektíve 7 dní v závislosti od aktuálnej sezóny.
 3. Nájomník vozidla ku dňu prebratia obytného automobilu, ako i vodič(i) vozidla musí mať vodičský preukaz pre skupinu B, platný aspoň po dobu 2. rokov a dosiahnutý vek minimálne 25. rokov, platný vodičský a občiansky (identifikačný preukaz), s trvalým pobytom na území SR, ktorý predloží ku dňu podpisu zmluvy o nájme obytného automobilu.
 4. Právnické osoby (živnostníci a podnikateľské subjekty) predložia ku dňu podpisu zmluvy okrem ustanovení v bode 3 týchto VOP aj kópiu z OR (resp. ŽR) nie staršiu ako 3 mesiace, ďalej jednu faktúru, vystavenú na trvalú adresu nájomcu (napríklad voda, elektrika, plyn, mobilný telefón), ďalej fotokópiu kartičky platcu DPH (v prípade, ak sú platcami DPH), v prípade, ak sa nejedná o štatutárov alebo konateľov, plnú moc k podpisu tejto zmluvy, notársky overenú.
 5. Obytný automobil sa nájomcovi odovzdáva v plne spôsobilom stave a prevádzky schopné od 08:00 do 17:00 v deň začatia nájmu. Všetky zjavné poškodenia a známe poruchy sa vyznačia a nanesú do preberacieho protokolu a podpíšu oboma zmluvnými stranami.
 6. Auto sa odovzdáva protokolárne skontrolované, vyčistené (exteriér, interiér, pripravené WC) a s príslušnými platnými dokladmi pre cestovanie v európskych krajinách ako i s doplnenými prevádzkovými kvapalinami, diaľničnými známkami pre SR a Rakúsko.
 7. Prenajímateľ odovzdáva obytný automobil s patričným vysvetlením a zaškolením jeho obsluhy, ako i poučením o bezpečnostných a právnych predpisoch.
 8. Nájomca sa zaväzuje vozidlo užívať výhradne na jeho účel. Vozidlo vráti včas a v stanovený dátum v zmluve o nájme obytného automobilu, najneskôr však do 14:00 v stave nepoškodenom (v akom ho prebral v zmysle preberacieho protokolu), vrátane kompletného, nepoškodeného, funkčného príslušenstva a jeho súčastí, čoho prevzatie prenajímateľ potvrdí svojím podpisom na odovzdávajúcom protokole. Vozidlo nájomca vracia vyčistené, s prázdnou a vyčistenou odpadovou nádobou na WC.

Rezervácia

 1. Záloha za rezerváciu prenájmu obytného automobilu vo výške 50% z celkovej sumy za prenájom je splatná do 3 dní od rezervácie a následnom doručení zálohovej faktúry. Pripísaním zálohy na účet prenajímateľa (uvedený vyššie v týchto VOP) je termín záväzne rezervovaný pre nájomcu. V prípade zrušenia rezervácie zo strany nájomcu je táto záloha nevratná. Celková suma nájmu je hradená na základe zaslanej zálohovej faktúry v splatnosti 21. dní pred začatím nájmu.

Kaucia

 1. Vratnú kauciu € 1 000.- zaplatí nájomca pri preberaní vozidla – bez zloženia kaucie nie je možné odovzdať vozidlo nájomcovi. Táto kaucia tvorí vratnú zálohu v prípade poruchy alebo poškodenia vozidla nekrytého poistnými podmienkami, (ktoré sú súčasťou preberacieho protokolu) ako i krytia nákladov pri vrátení obytného automobilu, ktoré môžu byť účtované pri odovzdaní obytného automobilu spať prenajímateľovi za manipulačný poplatok :

Zmluvné pokuty

 • Prekročenie celkového limitu kilometrov podľa danej sezóny : 0,19 € / km nad rámec limitu.
 • Nadmerné znečistenie interiéru 150,- €
 • Nadmerné znečistenie exteriéru 150 ,- €
 • Nevyčistená nádrž na WC € 80.-
 • Nedotankovaná palivová nádrž € 50.- (plus pohonné hmoty)
 • Iné poškodenia alebo znečistenia príslušenstva:
 • Ak škodu nie je možné určiť pri odovzdaní obytného automobilu, prenajímateľ je oprávnený kauciu zadržať, uhradiť z nej škodu a následne kauciu vyfakturovať nájomcovi. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi každú škodu a náklady s tým spojené, spôsobenú v čase prenájmu, ktoré nie sú kryté poisťovňou aj v prípade, že výška škody prekračuje stanovenú kauciu.

Storno poplatky pri zrušení záväznej rezervácie:

 • Do 45 dní ku dňu prevzatia: 30% z celkovej sumy za prenájom.
 • Do 21 dní ku dňu prevzatia: 50% z celkovej sumy za prenájom.
 • Menej ako 7 dní ku dňu prevzatia: 80% z celkovej sumy za prenájom.
 • Ku dňu začatia: 100% z celkovej sumy za prenájom.
 1. Pri nedodržaní termínu vrátenia (z iných dôvodov ako technická porucha na obytnom automobile brániaca bezpečnému presunu vozidla do miesta vrátenia) bude nájomcovi účtované za každý deň z omeškania vrátenia obytného automobilu € 300.- V prípade predčasného vrátenia obytného automobilu prenajímateľovi, nájomcovi nevzniká nárok na vrátenie nájomného.
 2. Nájomca uhrádza všetky ďalšie a ostatné náklady spojené s prevádzkou motorového vozidla po jeho odovzdaní prenajímateľom.
 3. Nájomca prehlasuje, že auto nebude využité na zárobkovú činnosť, prepravu majetku alebo osôb (ktoré netvoria súčasť posádky), ťahaním alebo vlečením vozidla alebo iného prívesu mimo písomného súhlasu prenajímateľa (za písomný súhlas sa považuje aj správa sms). Nájomca zároveň prehlasuje, že vozidlo nebude vedené inou osobou, ktorej nepredložil doklady požadované v zmysle týchto VOP, ako i tretej strane.
 4. Nájomca sa zaväzuje užívať vozidlo výlučne na účel jemu určený. Nájomca zároveň zodpovedá, že vozidlo nebude riadené ním ako i iným vodičom, ktorý by mohol byť pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných, alebo návykových látok. V čase nájmu vozidla, nájomca zodpovedá za dodržiavanie všetkých dopravných a právnych predpisov, za porušenie ktorých nesie plnú právnu zodpovednosť po celú dĺžku nájmu obytného automobilu.
 5. V prípade, že príde k porušeniu týchto VOP je prenajímateľ oprávnený nájomcovi predmet nájmu odobrať i bez jeho súhlasu na jeho náklady. V takomto prípade sa ich nájomca zaväzuje uhradiť na základe daňového dokladu do 14. dní od doručenia výzvy.
 6. V prípade poškodenia obytného automobilu, dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti sa obratom vykonajú nájomcom následné kroky:
 • Privolať políciu
 • Zdokumentovať udalosť, v prípade dopravnej nehody spísať zápisnicu o nehode spolu s adresami, menami a kontaktnými údajmi (telefón, email) svedkov
 • Telefonicky kontaktovať prenajímateľa
 1. V prípade odcudzenia automobilu je nájomca okamžite povinný kontaktovať políciu, prenajímateľa, spísať o tom zápisnicu, z čoho jednu kópiu spolu s kľúčmi a prevzatými dokladmi od obytného automobilu odovzdá prenajímateľovi. V prípade, že akýkoľvek z týchto bodov nebude splnený, nájomca sa zaväzuje znášať vzniknutú škodu a v plnej výške ju uhradiť prenajímateľovi.
 2. Spoluúčasť nájomcu je 10% (min. € 500.- kryté z kaucie).
 3. V prípade poruchy alebo nefunkčnosti hlavných súčastí obytného automobilu a jeho súčasti nájomca obratom kontaktuje prenajímateľa a bude sa riadiť jeho pokynmi. Prenajímateľ uskutoční všetky potrebné kroky k odstráneniu týchto závad.
 4. V prípade poruchy vozidla nezapríčinenej nájomcom, takej povahy, ktorá bráni jeho bezpečnej mobilite, prenajímateľ sa zaväzuje poskytnúť náhradné vozidlo do 24 hodín. V prípade, že prenajímateľ nedisponuje s takýmto vozidlom v dotknutom čase, zabezpečí prepravu všetkých pasažierov do miesta prevzatia obytného automobilu rovnako do 24 hodín. V tomto prípade bude vrátená nájomcovi plná suma za nevyčerpané dni nájmu adekvátnym pomerom.
 5. Nájomca sa zaväzuje počas doby nájmu starostlivo nakladať, hospodáriť a chrániť predmet nájmu. Vykonávať pravidelnú kontrolu stavu prevádzkových kvapalín, v prípade potreby vykonať základnú údržbu, do ktorej spadá i kontrola motorového oleja a predpísaného tlaku v pneumatikách. Poistné krytie vozidla sa nevzťahuje na pneumatiky, poškodenie spodnej časti vozidla, výbavu a zariadenie ako i osobné veci nájomcu.
 6. V kabíne ako i v celom obytnom automobile nie je dovolené fajčiť.
 7. V prípade, že prenajímateľ nie je schopný poskytnúť nájomcovi dohodnutý predmet nájmu riadne a včas, z nie vlastného zavinenia, alebo vyššej moci, prenajímateľ sa zaväzuje vrátiť celú výšku nájmu s ostatnými uhradenými poplatkami nájomcovi najneskôr do troch pracovných dní od zistenia takejto skutočnosti.
 8. Nájomca svojím podpisom týchto VOP potvrdzuje, že sa s nimi plne oboznámil a s nimi súhlasí. Za súhlas sa považuje aj potvrdenie prostredníctvom objednávkového formulára pri vytváraní rezervácie obytného automobilu.
 9. Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov: Nájomca súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním jeho osobných údajov v spoločnosti Sales & Services, s.r.o. v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov
Scroll to Top